top of page

"אין רואים את הָרוּּּּחַ אבל היא הנוהגת את הספינה,

ולא הסמרטוטים האלה המתנפנפים מעל התורן לעיני כל".

חיים נחמן ביאליק

bottom of page